PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị quán triệt các thông báo, chỉ thị của Trung ương
Sáng 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt các thông báo, chỉ thị của Trung ương. Hội nghị được tổ chức tại trên 280 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã trên cả nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Dung, Hoàng Văn Bảy, Lưu Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh, Báo Bắc Kạn, Hội Nhà báo tỉnh.


Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản một số thông báo, chỉ thị của Ban Bí thư, gồm: Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Thông báo Kết luận số 173-TB/TW); Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 43-CT/TW); Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị (Chỉ thị số 44-CT/TW).

Các đại biểu đã được thông tin các chuyên đề về: Kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc tạp chí của Đảng; Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập lý luận chính trị; Xây dựng mô hình nghiên cứu, vận dụng nội dung Tạp chí Cộng sản - Kết quả bước đầu và giải pháp trong thời gian tới; Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các đồng chí báo cáo viên tham mưu quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW ở địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành một cách căn cơ, cụ thể, thiết thực theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, thời gian quy định. Các đồng chí báo cáo viên, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập lý luận chính trị có chương trình cụ thể để tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị. Hoạt động của Hội Nhà báo thống nhất từ trung ương đến địa phương. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng…/.

Hương Dịu