PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phối hợp tổ chức tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
Theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 là 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước khi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết sẽ diễn ra một số hoạt động như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng giàu đẹp thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương; xây dựng, khánh thành Nhà Đại đoàn kết, các công trình dân sinh ở cộng đồng ... 

Ban Phong trào và Tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao là đầu mối phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền về Ngày thành lập MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu; phối hợp cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục Đại đoàn kết, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội. 

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,  “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.../.

Triệu Thanh