PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp đạt khá
Theo báo cáo của UBND tỉnh, chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện được 269,8 tỷ đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp đạt 51,1%, nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại của Chính phủ) đạt 26,4% và nguồn tiết kiệm từ chi thường xuyên chưa giải ngân. Dự ước, cả năm 2020 chi 633,1 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán đầu năm.

Kết quả chi từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt khá là do số thực hiện bao gồm nguồn năm 2019 chuyển sang. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. UBND tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 và Tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo; định kỳ tổ chức họp giao ban về xây dựng cơ bản, phân công các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Đối với nguồn vốn vay lại của Chính phủ, do thủ tục lập, thẩm định hồ sơ rút vốn mất nhiều thời gian, nguồn vốn thường về muộn và thấp hơn so với kế hoạch nên ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. Nguồn tiết kiệm từ chi thường xuyên mới được phân bổ chưa giải ngân./.

Bích Huệ