PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đạt nhiều kết quả
Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát động sâu rộng và đạt nhiều kết quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V đã được tổ chức thành công vào ngày 09/9/2020. Tại Đại hội, có 31 tập thể, 04 hộ gia đình và 83 cá nhân được biểu dương là điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Đại hội đã góp phần khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh.

Trong năm 2020, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện 04 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các bộ, ngành Trung ương phát động được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua luôn được quan tâm gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua luôn bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2020 để thông tin, phản ánh sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đến công tác phát hiện, giới thiệu nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm; quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các điển hình tiên tiến, đặc biệt là những người lao động trực tiếp, người làm chuyên môn nghiệp vụ, người có nhiều sáng tạo (sáng chế, sáng kiến) trong công tác, lao động sản xuất...

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã trình đề nghị và đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 03 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân...

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 245 tập thể, 468 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác và quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tặng Cờ thi đua tỉnh cho 36 tập thể dẫn đầu khối thi đua; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho 145 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 64 cá nhân; trình tặng Huy hiệu cho 425 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn.

Tỷ lệ khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý là 179 cá nhân trong tổng số 468 cá nhân được khen thưởng, chiếm tỷ lệ 38,2%. Tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là 289 cá nhân trong tổng số 468 cá nhân được khen thưởng, chiếm tỷ lệ 61,75%.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Quan tâm phát hiện và khen thưởng kịp thời những đối tượng là người lao động trực tiếp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ có thành tích xuất sắc. Tiếp tục quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phát động thi đua thường xuyên, các đợt thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã thông qua./.

Thanh Thuyên