PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn ODA
Tổng số vốn ODA được giao trong năm của Bắc Kạn là 410.522 triệu đồng, do nhiều nguyên nhân nên tiến độ giải ngân chưa đạt tiến độ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công trình cầu Đội Kỳ thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn (giai đoạn 2)
sử dụng nguồn vốn Trung ương, phấn đấu hoàn thành cuối tháng 5/2022

Trong tổng số vốn được giao, nguồn vốn Trung ương cấp là 394.552 triệu đồng; nguồn vay lại của Chính phủ là 16.000 triệu đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 9/5/2022 đạt trên 27.300 triệu đồng, đạt 6,66% so với tổng kế hoạch giao. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 5/2022 là 82.110 triệu đồng, đạt 20% so với kế hoạch. Hiện nay, 100% số kế hoạch vốn đã nhập trên hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Đối với nguồn vốn Trung ương cấp, năm 2022, tỉnh Bắc Kạn thực hiện 7 dự án chuyển tiếp, đã ký Hiệp định vay vốn với Nhà tài trợ nước ngoài. Theo cơ chế tài chính của nguồn vốn, để đủ điều kiện giải ngân hết số vốn ODA Trung ương cấp nêu trên thì ngân sách địa phương phải bố trí kế hoạch vốn ODA vay lại theo tỷ lệ vay tương ứng của từng dự án với tổng số tiền là 49,612 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh đã được Quốc hội thông qua và Bộ Tài chính giao, tổng số dự toán vay lại của tỉnh năm 2022 là 16 tỷ đồng nên số vốn vay lại còn thiếu tương đối lớn, nếu không được bổ sung thì tỉnh sẽ không đủ điều kiện để giải ngân hết toàn bộ số vốn được Trung ương cấp phát theo kế hoạch.

Đối với dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn vay WB), quy trình thực hiện và giải ngân phức tạp, trải qua nhiều bước, thủ tục đăng ký vốn với cơ quan chủ quản (các bộ) và Bộ Tài chính, do đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc huy động nguồn nhân lực, nguyên vật liệu… dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và giải ngân cho các công trình chuyển tiếp.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì một số chủ đầu tư chưa chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án, một số dự án phải điều chỉnh để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn nên chưa đủ cơ sở để thanh toán vốn…

Từ những khó khăn trên, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung kế hoạch vốn ODA vay lại năm 2022 cho tỉnh để đủ điều kiện giải ngân hết toàn bộ kế hoạch vốn ODA cấp phát được Trung ương giao trong năm 2022. Trong khi chờ Chính phủ giao bổ sung vốn ODA vay lại cho tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép được giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập trong năm 2022 và các năm tiếp theo./.

Hương Lan