PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 29/07/2024 đến 04/08/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (từ ngày 26 đến ngày 01/8/2023)Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)