PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 30 từ 17/07/2023 đến 23/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự Hội nghị TT về công tác PCTT và TKCNTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Làm việc với Sở Nội vụTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng09:00Làm việc với các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở TTTT và VP UBND tỉnh về bộ chỉ số chấm điểm CCHCTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Dự họp với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)