PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới
Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, trong những năm qua, công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối ngoại Nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức Nhân dân. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác đối ngoại Nhân dân được triển khai trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức triển khai và quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương về công tác đối ngoại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; yêu cầu xây dựng kế hoạch (chương trình) thực hiện Chỉ thị đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đã nhận thức sâu sắc vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để công tác đối ngoại Nhân dân hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tăng cường công tác hợp tác quốc tế, UBND tỉnh luôn quan tâm bố trí thời gian tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức như Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 và tham gia đón tiếp, làm việc với một số Trưởng đại diện các cơ quan nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam như Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Phần Lan... để giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và đoàn công tác của tỉnh tham gia Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp chủ động và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tổ chức phát động viết bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin truyền thông và các hoạt động giao lưu với người nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án đang triển khai tại tỉnh.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã thực hiện theo đúng định hướng những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh. Các chương trình, dự án đã tập trung vào các mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và chú trọng tới các đối tượng như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV/AIDS, người tàn tật, nông dân nghèo ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trong 10 năm, tỉnh đã vận động thu hút được 25 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến từ các quốc gia như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc... viện trợ 97 khoản với tổng giá trị 12,9 triệu USD. Đặc biệt trong năm 2020, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa đá, hỗ trợ các hoạt động trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Điều đó đã khẳng định sự quan tâm, chia sẻ của các tố chức quốc tế đối với người dân của tỉnh. Công tác đối ngoại Nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tổ chức Phòng chống mù lòa Châu Á (APBA) phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo,
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Tỉnh cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có với các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của Chính phủ các nước đang tài trợ cho tỉnh như Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đại sứ quán Phần Lan, Cơ quan họp tác phát triển Luxembourg; tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam…

Công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh những năm qua đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng./.

Hương Lan