PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Khuổi Nộc 2
Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Khuổi Nộc 2.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án thủy điện Khuổi Nộc 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Kạn được thực hiện trong phạm vi 3 xã là xã Lương Thượng, huyện Na Rì; xã Thượng Quan và xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Đầu tư xây dựng 2 tổ máy, công trình công nghiệp cấp III.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng là 47,10 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng hạng mục công trình và lòng hồ là 30,84 ha; diện tích mặt nước hiện hữu là 14,11 ha; diện tích đất sử dụng tạm thời là 2,15 ha.

Công suất thiết kế: Công suất lắp máy 4,2 MW.

Dòng chảy tối thiểu sau nhà máy: 0,505 m3/s.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày  được quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thi công Dự án, Chủ dự án phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động triển khai xây dựng và vận hành Dự án. Toàn bộ nước thải sản xuất, chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động của Dự án phải được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định.

Cam kết tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, vận hành Dự án.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Bế Hiền