PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của các con sông chính, là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của 5 con sông là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 23/3/20203).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

5 con sông là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước bao gồm: Sông Khuổi Ráng (thuộc lưu vực sông Phó Đáy); sông Nậm Cát và sông Nà Cú (thuộc lưu vực sông Cầu); sông Nà Rì (thuộc lưu vực sông Bắc Giang); sông Hà Hiệu (thuộc lưu vực sông Năng).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh mục các đoạn sông chính là nguồn nước nội tỉnh đã được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của pháp luật để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, theo dõi, thực hiện. Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý tổng hợp danh mục các nguồn nước sông được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải; tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát nguồn thải vào nguồn nước mặt theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng các quy định về khả năng tiếp nhận nước thải của các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân trong việc xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

BH