PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ trì Hội nghị điểm cầu trung tâm tại Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Tấn Công - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch VCCI.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng các ban xây dựng Đảng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 41-NQ/TW); Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Chương trình số 08-Ctr/ĐĐ ngày 9/5/2024 của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 41-NQ/TW nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước… Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41/NQ/TW của Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn… Để Nghị quyết số 41/NQ/TW đi vào cuộc sống, Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP trước ngày 1/7/2024 hoặc chủ động lồng ghép những nhiệm vụ phù hợp tại Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP vào nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm; đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng ngành, lĩnh vực và địa phương…

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, theo tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nhân, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau Hội nghị, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức học tập Nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể; bám vào nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để sớm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển doanh nhân vào từng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước…/.

Thu Cúc