PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh vừa ban hành quy định đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Kạn đối với các nhiệm vụ, dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, quản lý giá, giá dịch vụ theo quy định./.

Bích Huệ