PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức vào đầu tháng 8/2024. Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã cơ bản hoàn thành
(Ảnh: Đại hội đại biểu MTTQ xã Nghĩa Tá lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với việc hướng dẫn chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự trình Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội; Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đang chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại huyện Na Rì, dự kiến đến 20/6 sẽ tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp huyện.

Một nội dung quan trọng trong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp tỉnh là công tác nhân sự, do vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự cho MTTQ các cấp. Trong đó yêu cầu cơ cấu, thành phần, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp phải đúng quy định, thành phần tham gia; Ủy ban MTTQ các cấp phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, những người tiêu biểu, có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng và có khả năng vận động quần chúng, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực, ngành nghề. Nhìn chung, nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp phải có khả năng, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy vai trò, vị trí và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Tỷ lệ người tái cử không quá 60% số Ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024; số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 không nên thấp hơn so với nhiệm kỳ 2019 - 2024 và có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên nhưng không vượt quá 10% so với nhiệm kỳ hiện tại. Về số lượng, Ủy ban MTTQ cấp xã sẽ là từ 30 - 55 Ủy viên; Ủy ban MTTQ cấp huyện từ 45 - 65 Ủy viên; Ủy ban MTTQ cấp tỉnh từ 65 - 95 Ủy viên.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng theo phân cấp quản lý cán bộ, có số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện có số lượng từ 3 - 5 người; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh có số lượng từ 7 - 9 người.

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, Đại hội MTTQ tỉnh sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp và Nhân dân; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định./.

Thu Trang