PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Tại huyện Ba Bể, quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được triển khai đồng bộ. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hoá đi vào cuộc sống đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng thuận với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, người dân xã Địa Linh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
nâng cao thu nhập (Ảnh: Người dân xã Địa Linh chăm sóc cây giống bí xanh thơm chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2023)

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng ủy xã Địa Linh luôn chú trọng thực hiện tốt QCDC ở cơ sở

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Địa Linh Nông Liêu Kinh cho biết, tất cả các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách của xã đều được công khai cho dân biết. Hằng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; ra quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn; các thôn họp dân thông báo để cho dân biết và tổ chức thực hiện.

Các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn, thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện dự án, phương án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)… đều được thông qua để dân biết và phối hợp kiểm tra, giám sát cùng đóng góp ngày công vật liệu thực hiện. Kết quả vận động hội viên, đoàn viên đóng góp các loại quỹ và việc sử dụng đều thông báo công khai. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được xã chú trọng. Quy ước, hương ước của các thôn được xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận của người dân.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Địa Linh, do có sự công khai và dân chủ trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, các vướng mắc do nhận thức chưa đúng về chủ trương, chính sách và các chế độ liên quan đến cán bộ và quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhân dân từng bước được khắc phục, tháo gỡ. Tính tự quản của Nhân dân về mặt ý thức đã có chuyển biến rõ rệt, Nhân dân tự tham gia xây dựng và chấp hành thực hiện quy ước của thôn bản, cơ quan đề ra.

Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
với người dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện tháng 9/2022

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở và Phong trào “Dân vận khéo” huyện Ba Bể, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… qua đó góp phần phát huy tính tích cực, quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở được các cơ quan, đơn vị huyện Ba Bể gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đơn vị đã thực hiện tốt nội dung công khai cho dân biết, đặc biệt là công tác quản lý đô thị trên địa bàn; kế hoạch sử dụng đất hằng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; mức thu các loại phí, lệ phí; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn chưa đạt chuẩn trên địa bàn...; đồng thời tổ chức các cuộc họp ở địa bàn dân cư để Nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình dân sinh. Riêng năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận động Nhân dân đóng góp bằng tiền được trên 358 triệu đồng, hiến 34.590 m2 đất, đóng góp 889 ngày công để xây dựng nông thôn mới; duy trì 531 mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Thời gian qua, huyện Ba Bể luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đúng quy định, riêng năm 2022, UBND huyện đã ban hành hơn 57 quyết định liên quan đến công tác cán bộ.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hiện đều có tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thông qua hội nghị người lao động năm 2022, 1/7 doanh nghiệp đã sửa đổi nội dung quy chế quản lý doanh nghiệp; 6/7 doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể và duy trì tổ chức đối thoại định kỳ.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Hương Dịu