PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới
Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2000 - 2025, mỗi năm phấn đấu kết nạp 1.000 đảng viên mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên các cấp tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng nhằm đạt chỉ tiêu đặt ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã chú trọng chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên và đạt được kết quả quan trọng cả về số lượng và chất lượng, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo tôn giáo…

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, giúp cho thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tổ chức, phát động các chương trình, các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, hội viên có cơ hội được rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, có thành tích nổi trội để bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu cho tổ chức Đảng bổ sung vào nguồn kết nạp đảng viên.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khảo sát nguồn phát triển đảng viên với đối tượng là các trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng, người có uy tín, trưởng, phó các đoàn thể, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị… để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú đảm bảo theo quy định. Công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được các cấp ủy thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.


Chi bộ Công báo - Nhà khách thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh kết nạp đảng viên mới

Trong giai đoạn 2000 - 2023, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 2.981 đảng viên, nâng tổng số đảng viên từ 35.238 (2020) lên 37.290 (2023), góp phần làm cho 100% thôn, tổ dân phố có đảng viên và giảm số chi bộ thôn sinh hoạt ghép từ 29 chi bộ với 61 thôn (2020) xuống còn 20 chi bộ với 43 thôn (2023). Tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, là đoàn viên thanh niên được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày càng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới đạt 59,6% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. 

Nguyên nhân được xác định là do lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên di chuyển, lao động tập trung ở các địa phương khác, ít ở nơi cư trú. Một số cấp ủy, cấp bộ đoàn và cán bộ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chưa chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú. Quá trình theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc, có nơi chưa sâu sát. Nhiều chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân còn có tâm lý e dè, nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội và không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Để tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp gắn với cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Chỉ đạo củng cố các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp bộ đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng, với quê hương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp./