PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Một số kết quả sau 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Qua 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch 2014, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch của tỉnh đã từng bước ổn định và đi vào nền nếp, cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh đã ban hành 7 quyết định, 1 chỉ thị, 2 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, Sở Tư pháp cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch và tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hộ tịch do Sở Tư pháp tổ chức năm 2022

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 126 công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch, tất cả đều có trình độ chuyên môn phù hợp và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch; 8/8 Phòng Tư pháp cấp huyện và 107/108 cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ riêng cho hoạt động đăng ký hộ tịch.

Từ tháng 11/2018 đến nay, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh cũng đã cập nhật và sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Việc ứng dụng phần mềm hộ tịch giảm rất nhiều thời gian cho công chức tư pháp - hộ tịch trong việc thống kê báo cáo số liệu định kỳ, tra cứu, lưu trữ, in giấy tờ hộ tịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành bàn giao 264.039 dữ liệu số hóa hộ tịch từ năm 2015 trở về trước cho Sở Tư pháp. Thời điểm hiện tại, Sở Tư pháp đang tích cực triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đối với các dữ liệu hộ tịch từ 1/1/2016 đến thời điểm sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đảm bảo lộ trình và thời hạn quy định.

Công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành cũng được Sở Tư pháp quan tâm, chú trọng. Theo đó, Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 791/QCPH-TP-GD&ĐT-LĐTB&XH-CAT-BHXH ngày 10/10/2017 về điều chỉnh các giấy tờ cá nhân liên quan đến Giấy khai sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành số 03/HDLN-TP-BHXH ngày 5/11/2020 về thực hiện liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mặc dù vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, song sau 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch 2014, về cơ bản, các sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn tỉnh đã được đăng ký kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, việc giải quyết hộ tịch đã bám sát theo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ hơn so với trước đây. Theo thống kê, toàn tỉnh đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 19 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 46 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 125 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc tại cấp huyện được 2.313 trường hợp; đăng ký nhận cha mẹ con trong nước 634 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11.963 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi trong nước 125 trường hợp; đăng ký khai sinh 38.109 trường hợp (tỷ lệ đăng ký đúng hạn chiếm 81,8%); đăng ký khai tử 11.762 trường hợp (tỷ lệ đăng ký đúng hạn chiếm 77%); đăng ký kết hôn trong nước 13.459 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch tại cấp xã được 1.771 trường hợp.

Thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về lĩnh vực hộ tịch, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. Chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, hướng tới hoạt động đăng ký hộ tịch trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh, góp phần hiện đại hóa việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhằm cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, góp phần tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về hộ tịch tại địa phương.../.

Hà Lựu