PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã nhấn mạnh một trong những trọng tâm của cải cách hành chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong phạm vi toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng liên thông, đồng bộ trên tất cả các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, bố trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy định về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đánh giá của Sở Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chủ động và phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quản lý và sử dụng tiết kiệm hiệu quả thời gian, tài sản của Nhà nước.

Tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời triển khai và phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho 100% các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực công tác, kỹ năng và trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn ngạch theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng khung năng lực của vị trí việc làm. Đồng thời, giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng công chức của tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành liên quan. Theo đó, việc tuyển dụng đều được thực hiện trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng được thực hiện bảo đảm khách quan, chặt chẽ và đúng quy định hiện hành về công tác tuyển dụng. Kết quả từ năm 2012 đến nay, Bắc Kạn đã tuyển dụng được 374 chỉ tiêu công chức, 2.971 chỉ tiêu viên chức. Đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh được tuyển dụng đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Trong những năm qua, việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo quy định hiện hành; từ năm 2010 đến nay đã tổ chức được 10 kỳ thi nâng ngạch công chức, 24 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với 948 người trúng tuyển. Các kỳ thi bảo đảm triển khai thực hiện đúng quy định và trên cơ sở nhu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và chỉ tiêu nâng ngạch được Bộ Nội vụ giao; quá trình tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Các kỳ thi giúp cơ quan quản lý đánh giá được chất lượng công chức, viên chức, đồng thời là cơ hội để công chức, viên chức tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã chủ động phối hợp tốt trong công tác thi, bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt quan tâm cả về số lượng cũng như chất lượng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của cấp có thẩm quyền, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan tham mưu đã kịp thời bám sát chủ trương của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch; đôn đốc, giám sát kiểm tra các địa phương, các đơn vị thực hiện hiệu quả cáckế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Nhiều đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đại học, sau đại học tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, đồng thời đảm bảo về thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng quy định của bộ ngành Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy. Cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực và sở trường của cán bộ; bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc điều động, luân chuyển cán bộ luôn kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ được điều động, luân chuyển và đơn vị nơi cán bộ được điều động, luân chuyển đến công tác, đánh giá đúng năng lực, sở trường, lựa chọn được cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Qua đánh đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, giai đoạn 2010 - 2023 có 44.823 lượt cán bộ, công chức được đánh giá, xếp loại chất lượng, trong đó có trên 6.800 lượt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 36.500 lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 1.200 lượt hoàn thành nhiệm vụ... Việc đánh giá được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, qua đó góp phần quan trọng thực hiện chính sách đối với cán bộ, phục vụ công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Hương Lan