PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet (Chỉ thị số 30-CT/TW), tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử
và trang Fanpage được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tháng 11/2023

Tỉnh Bắc Kạn có 3 cơ quan báo chí; 2 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cơ quan thường trú; 4 cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên chuyên trách theo dõi địa bàn; 163 cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW lồng ghép trong kế hoạch công tác của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt quy định hoạt động trên Internet và mạng xã hội, cảnh báo những hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tinh vi trên môi trường mạng; tăng cường quản lý, định hướng thông tin để đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tiếp cận với thông tin an toàn, chính thống, không vi phạm các quy định của pháp luật khi cung cấp thông tin trên Internet, mạng xã hội…

Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo đáng chú ý như: Chỉ thị số 519-CT/TU ngày 6/4/2020 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc sử dụng mạng xã hội và đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Công văn số 335-CV/TU ngày 6/8/2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 29/7/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; UBND tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, các trang, cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở làm tài liệu tuyên truyền…

Việc xây dựng đội ngũ quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet được quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng quản lý, thu thập thông tin, khai thác tư liệu để biên tập, xử lý hình ảnh, viết tin, bài phóng sự trên trang, cổng thông tin điện tử; hướng dẫn cách thức vận hành, quản trị trang, cổng thông tin điện tử... cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách và thành viên của các cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Việc ngăn chặn, hạn chế việc đăng tải, phát tán những thông tin xấu độc trên mạng xã hội được các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện. Tính đến hết ngày 30/9/2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh, gỡ bỏ 1 tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng liên quan lãnh đạo tỉnh; xác minh, làm rõ 69 vụ, 69 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội...

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh trước những thông tin xấu, độc, những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đẩy mạnh lan tỏa các thông tin tích cực trên báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân sử dụng mạng Internet tuân thủ luật pháp, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức xã hội, ứng xử văn hóa trên không gian mạng. Thực hiện tốt định hướng tuyên truyền và tổ chức thông tin tuyên truyền, góp phần vào việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời đưa tin, bài có chất lượng, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của địa phương đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Bên cạnh việc phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí còn phản ánh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, giúp cho tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý và trả lời những vấn đề báo chí phản ánh, góp phần ổn định tư tưởng của Nhân dân. Các đơn vị không để xảy ra tình trạng sử dụng thẻ nhà báo, cấp giấy giới thiệu công tác cho nhà báo, phóng viên, cộng tác viên một cách tùy tiện; quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội; không đưa tin các thông tin chưa được kiểm chứng …

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet có chuyển biến tích cực. Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng chung, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Các trang, cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt vai trò trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về ngành, lĩnh vực, hoạt động của địa phương, đơn vị; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet./.

Hương Dịu