PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố 268 thủ tục hành chính trong quý III/2020
Trong quý III/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 16 Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) với tổng số 268 TTHC được công bố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, có 148 TTHC mới ban hành; 78 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 42 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ, gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh.

Sau khi được công bố, các TTHC đều được địa phương hóa nội dung, thực hiện công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong quý III, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC với tổng số 264 quy trình; đây là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh./.

Bích Huệ