PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương đã đem lại kết quả quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt văn bản mới của Trung ương tổ chức tháng 3/2023

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các nghị quyết, kết luận, chỉ thị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời gian qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiều chủ trương mang tính sáng tạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2016 - 2020) đã được sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm thực hiện và dự báo tình hình, từ đó tiếp tục nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp, ban hành các chương trình hành động, nghị quyết mới triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gắn với 4 chương trình trọng tâm để tập trung chỉ đạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của tỉnh duy trì, phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 ước đạt 3,73%, năm 2022 ước đạt 6,01%, GRDP bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2% - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025; có 24/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân 12,4 tiêu chí/xã. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được giữ vững.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư, các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên cơ sở nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ, quản lý, đồng thời đổi mới phương pháp nghiên cứu, truyền đạt chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường nghiên cứu, cập nhật nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung các chuyên đề hằng năm. Tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình công tác để kịp thời phản bác, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng ở các địa phương, đơn vị được quan tâm. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, thành phố chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; thực hiện nghiêm quy định các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên. Các trường học thực hiện nghiêm túc việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần Kết luận số 94-KL/TW ngày 29/3/2014 của Ban Bí thư; ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tích hợp nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các môn học giáo dục công dân, giáo dục địa phương… và các hoạt động ngoại khóa.

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của Tỉnh ủy và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 469 cán bộ, công chức đi học cao cấp lý luận chính trị; Trường Chính trị tỉnh mở 32 lớp trung cấp lý luận chính trị với 2.027 đồng chí.

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Trong 2 năm (2021 - 2022), toàn tỉnh có tổng số 1.260 tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp, trong đó có 6 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nổi bật. Nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận có những chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo định kỳ, kế hoạch. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, nội dung chương trình và phương pháp giáo dục lý luận chính trị từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả./.

Hương Dịu