PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp: “Đòn bẩy” phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế tập thể
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổ hợp tác Chè Bản Dao, xã Đôn phong, huyện Bạch Thông thu hái chè. Sản phẩm Chè Bản Dao
đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh

Nhiều chính sách được ban hành

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tháng 4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển KTTT, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển KTTT trên địa bàn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND); Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 …

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách chính: (1) Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; (2) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; (3) Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực KTTT. Tháng 9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó bao gồm quy định và hướng dẫn các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn; phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ; phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất…

Chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, KTTT

Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, thời gian qua, toàn tỉnh đã có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được thực hiện, nhiều hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất được hỗ trợ liên kết sản xuất. Từ năm 2020 - 2022, UBND tỉnh phê duyệt và triển khai 32 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo chính sách Nghị định 98/2018/NĐ-CP với tổng kinh phí đã giải ngân cho các dự án trên 21 tỷ đồng. Năm 2022, UBND tỉnh phê duyệt 17 danh mục dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND. Tuy nhiên, sau khi Trung ương phê duyệt các Chương trình MTQG và giao vốn về cho các địa phương triển khai thực hiện, tỉnh đã thẩm định, điều chỉnh nguồn vốn của từng dự án phù hợp với mục tiêu, đối tượng của từng Chương trình. Hiện đã có 19 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch cho các sản phẩm; 44 HTX được hỗ trợ về nhân lực. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thực hiện…

Với nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và KTTT, Chương trình OCOP của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp bình quân đạt 3,7%, tăng 27% so với giai đoạn 2016 - 2020; tổng diện tích trồng rừng bình quân đạt 4.254 ha/năm; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 73,35%. Người dân từng bước chuyển đổi từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung từng bước hình thành.

Sản xuất miến dong tại HTX Tài Hoan. Miến dong của HTX Tài Hoan đã được công nhận
sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia

Các HTX trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thay đổi tư duy để sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường, các sản phẩm ngày một phong phú, đa dạng, được thị trường quan tâm, đón nhận. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 182 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 1 đơn vị cấp huyện (thành phố Bắc Kạn) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); 23 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 53 thôn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: Diện tích thâm canh cải tạo, diện tích đạt chứng nhận về ATTP hoặc VietGAP, hữu cơ đạt thấp, đặc biệt là diện tích đạt chứng nhận hữu cơ, diện tích được cấp mã số vùng trồng của các cây trồng theo kế hoạch giao chưa thực hiện; diện tích dong riềng từ năm 2020 - 2022 đều không đạt kế hoạch giao; diện tích cây lâm nghiệp thực hiện để cấp chứng chỉ FSC chưa thực hiện được …

Hiện nay, để các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, các sở, ngành chức năng, các địa phương đang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, KTTT; thường xuyên bám sát cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, sử dụng hiệu quả nguồn lực được bố trí…/.

Hương Dịu