PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đóng cửa mỏ cát sỏi Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ cát sỏi Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã cấp cho Công ty TNHH SDTB theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 345/GP-UBND ngày 6/3/2019.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục đích đóng cửa mỏ: Đưa mỏ về trạng thái an toàn, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, giao đất cho cơ quan chức năng quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Diện tích đóng cửa mỏ là 1,82 ha. Trong đó, khu vực khai thác là 0,67 ha, diện tích khu phụ trợ và tuyến đường nội mỏ là 1,15 ha.

Công ty TNHH SDTB đã hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường, cụ thể như sau:

Khu vực khai thác: Gia cố bờ moong (san gạt tạo mặt bằng);

Khu vực phụ trợ: Tháo dỡ máy móc, thiết bị, các hạng mục công trình phụ trợ; san gạt tạo mặt bằng, san lấp ao lắng;

Khu vực tuyến đường vào mỏ: Giữ nguyên hiện trạng phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH SDTB có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích nêu tại Quyết định để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bế Hiền