PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh
Chiều 24/02/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh (Ban Chỉ đạo) họp bàn kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Qua thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các Kế hoạch đã trình bày tại cuộc họp theo những góp ý của các địa biểu dự họp và tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi ban hành. Đối với các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh./.

Hương Dịu