PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở
Trước yêu cầu đổi mới công tác dân vận của tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân tác dân vận của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phát huy vai trò công tác dân vận ở địa phương

Trong thời gian qua, khối dân vận các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đều đã thành lập khối dân vận cơ sở theo Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương” (Hướng dẫn số 01), với số lượng thành viên mỗi xã, phường, thị trấn từ 7 - 13 người do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng Khối. Các thành viên khối dân vận các xã, phường, thị trấn gồm: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng công an, trưởng một số hội quần chúng; một số xã, phường, thị trấn cử thêm công chức xã, hiệu trưởng trường học, cán bộ y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn tham gia thành viên. Toàn tỉnh hiện có 108 khối dân vận cơ sở với 1.265 thành viên.

Để phát huy vai trò của khối dân vận cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 267-HD/DVTU ngày 7/8/2008 “Hướng dẫn kiện toàn công tác tổ chức và nội dung hoạt động của khối dân vận cơ sở”; chỉ đạo Khối tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đảng ủy các xã, phường, thị trấn từng bước quan tâm củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận để duy trì hoạt động công tác dân vận ở cơ sở. Nhờ đó, khối dân vận cơ sở đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận ở địa phương, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, người dân các địa phương tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập (Ảnh: Người dân xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới thu hoạch củ cải vụ đông 2022)

Bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung, phương thức hoạt động của khối dân vận cơ sở chưa có nhiều đổi mới, có nơi chưa xây dựng quy chế hoạt động hoặc có xây dựng nhưng còn chung chung; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận ở một số nơi chưa kịp thời, chưa hiệu quả…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn, nhất là khối dân vận cơ sở, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025”. Thông qua triển khai thực hiện Đề án nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của khối dân vận cơ sở; củng cố tổ chức, bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, đảm bảo mọi hoạt động của Khối và mỗi thành viên được đánh giá theo tiêu chí cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đề án xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên được xác định là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của khối dân vận cơ sở. Theo đó, hằng năm, cấp ủy cơ sở chỉ đạo Khối tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nghị quyết của cấp ủy và nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, cơ sở. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, qua đó vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục, là một nội dung quan trọng cần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chi bộ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của khối dận vận cơ sở, Đề án cũng xác định phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vai trò, vị trí công tác dân vận và khối dân vận cơ sở trong tình hình mới; tăng cường công tác phối hợp của các thành viên trong Khối; phát huy vai trò khối dân vận cơ sở trong việc chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Khối dân vận cơ sở cần tăng cường, đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình Nhân dân. Đa dạng hóa hình thức vận động, đánh giá tình hình Nhân dân thông qua nhiều kênh như: Tiếp xúc cử tri, giao ban, đối thoại, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt các chi, tổ hội, họp tổ nhân dân, các cuộc khảo sát thực tế tại địa bàn dân cư… Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội để định hướng công tác vận động Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bức xúc trong Nhân dân.

Cùng với đó, khối dân vận cơ sở cần được hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức dân vận, thành viên trong Khối; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận và hoạt động của khối dân vận cơ sở./.

Hương Dịu