PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu vực khai thác đất đắp (đất san lấp) làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích xây dựng công trình thuộc Dự án tuyến đường từ Quốc lộ 3 xã Hiệp Lực - Quốc lộ 279 thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khu vực này được bổ sung vào danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BH