PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Bình (nay là xã Thanh Thịnh), huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Phúc Lộc tại Giấy phép số 345/GP-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung cơ bản sau đây:

Diện tích đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường: Diện tích khai trường là 14,181 ha.

Thời gian thực hiện: 3 tháng, kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ.

Đơn vị thực hiện Đề án đóng cửa mỏ: Công ty TNHH Phúc Lộc trực tiếp thi công Đề án.

Nội dung Đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo phục hồi môi trường tại Quyết định này là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình triển khai Đề án, Công ty TNHH Phúc Lộc có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng tiến độ của Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường để tổ chức nghiệm thu theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ theo quy định. Trong thời gian thực hiện công tác đóng cửa mỏ, không được lợi dụng để khai thác khoáng sản trái phép.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hủy bỏ các nội dung trong Dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ cát sỏi khu vực xã Thanh Bình (nay là xã Thanh Thịnh) được phê duyệt tại Quyết định số 2869a/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND huyện Chợ Mới./.

Bế Hiền