PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2022
Ngày 27/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 482/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 77 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên