PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh
Xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã thực hiện thành công thí điểm 3 mô hình “Chi bộ bốn tốt”, tiến tới nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại diện Chi bộ Thanh tra tỉnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng "Chi bộ bốn tốt" tại Hội nghị gặp mặt biểu dương
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy CCQ tỉnh
tổ chức tháng 12/2023

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” đến cán bộ, đảng viên; xác định nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đảng ủy CCQ tỉnh lựa chọn 3 chi bộ để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Chi bộ bốn tốt”, bao gồm Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, Chi bộ Thanh tra tỉnh, Chi bộ Kỹ thuật, Đảng ủy Công ty Điện lực Bắc Kạn. Ngoài 3 đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh lựa chọn, đã có thêm gần 30 mô hình triển khai thực hiện của các tổ chức đảng trong Đảng bộ. Hằng tháng, các chi bộ triển khai sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh, tiến hành đánh giá, chấm điểm theo 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Thực hiện điểm xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, ngay từ đầu năm, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã xây dựng nghị quyết để chỉ đạo đảng viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ. Kết thúc năm 2023, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đều được thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc so với kế hoạch đã đề ra. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2023, tập thể Thanh tra tỉnh được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 29 công chức, người lao động của đơn vị đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2023, Chi bộ đăng ký với Đảng ủy CCQ tỉnh thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo”. Qua bình xét, đánh giá, cả 2 mô hình đều được được Đảng ủy CCQ tỉnh công nhận mô hình dân vận khéo. Trong năm, Chi bộ đã tổ chức được 12 cuộc sinh hoạt thường kỳ, 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề; thực hiện họp cấp ủy trước sinh hoạt Chi bộ được 12 cuộc. Các kỳ sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề đều được đánh giá chất lượng tốt.

Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; tích cực tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xấu độc trên không gian mạng; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, từ đó kịp thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023, 100% đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5/29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật.

Theo đánh giá của Đảng ủy CCQ tỉnh, cấp ủy các Chi bộ đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những thành tích nổi bật, có nhiều cách làm hay, nhiều đổi mới, sáng tạo; tạo lan tỏa tích cực đến các tổ chức đảng và đảng viên.

Các chi bộ thực hiện chào cờ đầu tháng theo quy định; 100% đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với 3 việc làm cụ thể được chi bộ đánh giá đạt mức độ tốt trở lên. Kết quả năm 2023, các chi bộ biểu dương 1 tập thể, ghi danh gương người tốt, việc tốt 8 cá nhân; có 2 mô hình dân vận khéo được công nhận và khen thưởng là “Khéo vận động cán bộ cấp xã thay đổi phương pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo tại cơ sở”; “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan tích cực tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU”.

Về nội dung “Chất lượng sinh hoạt tốt”, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ 12 kỳ; triển khai sinh hoạt chuyên đề đủ 4 kỳ với nội dung sinh hoạt từng chủ đề gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các kỳ sinh hoạt được đánh giá mức độ tốt. Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023, có 3 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “văn hóa công sở” của cơ quan; 1 cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến; 3 cá nhân, 1 tập thể được ghi danh người tốt, việc tốt; 4 cá nhân và 2 tập thể được biểu dương, khen thưởng đạt thành tích cao trong đợt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Về nội dung “Đoàn kết, kỷ luật tốt”, Chi ủy các chi bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; phát huy quyền và nghĩa vụ của đảng viên tham gia vào công việc của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tạo sự thống nhất, đoàn kết nội bộ; không có đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, gắn kết các đảng viên tích cực xây dựng, đoàn kết tập thể, đoàn kết nội bộ…

Về nội dung “Đảng viên tốt”, 100% đảng viên các chi bộ xây dựng mô hình điểm thường xuyên được tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nghiên cứu các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đảng viên theo quy định; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, các quy định, quy chế, nội quy của chi bộ, cơ quan; thực hiện tốt quy định về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Các chi bộ không có đảng viên vi phạm những quy định đảng viên không được làm; 100% đảng viên nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia các phong trào thi đua của đơn vị…

Qua một năm thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Đảng ủy CCQ tỉnh đánh giá 3 đơn vị được chọn xây dựng mô hình điểm đã thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí mô hình thí điểm. Các chi bộ thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; sinh hoạt chi bộ luôn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tính ứng dụng, thiết thực. Việc thực hiện mô hình thí điểm đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh quyết định công nhận và khen thưởng 3/3 mô hình điển hình về thực hiện “Chi bộ bốn tốt” năm 2023. Đây là cơ sở để triển khai nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt” trong toàn Đảng bộ thời gian tới./.

Hương Dịu