PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó tập trung vào các chỉ số còn thấp điểm, giảm điểm như: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính năng động và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh Bắc Kạn đang tích cực hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi số trong tất cả các khâu
của hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo đó, UBND tỉnh chủ động tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đây là khung định hướng các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, để giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên - môi trường, đầu năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Tổ công tác giải quyết tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Vào thứ 5 hằng tuần, các sở, ngành, địa phương đều báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách để UBND tỉnh kịp thời nắm bắt tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; qua đó rà soát các quy định của pháp luật cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và báo cáo, kiến nghị với bộ, ngành xem xét, sửa đổi. Hiện nay, Bắc Kạn cũng đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Nhằm cải thiện các quy định về điều kiện kinh doanh, UBND tỉnh thường xuyên quán triệt các sở, ngành, địa phương thực thi đúng, đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa. Theo đó, việc kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật được các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới hình thành Chính quyền số và phát triển kinh tế số theo hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉnh đang xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời triển khai thực hiện các nội dung thuộc dự án khoa học ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; chuẩn bị các điều kiện thực hiện kết nối hệ thống thông tin của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam ký kết hợp tác thực hiện Sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn có cơ hội giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Từ nay đến cuối năm 2021, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện khai thác thông tin và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết; hoàn thiện việc kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an; hoàn thiện việc kết nối, sử dụng thanh toán điện tử; tiếp tục thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…/.

Thu Cúc