PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Hội nghị học tập, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII
Chiều 6/12, Hội nghị học tập, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam quán triệt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”

Theo chương trình Hội nghị, trong buổi chiều 6/12, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề thứ tư “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi đánh giá kết quả công tác phát triển và tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nguyên tắc, quan điểm và giao Ban cán sự đảng Chính phủ căn cứ Kết luận này cổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai Kết luận.

Quán triệt tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phân tích rõ những nội dung chủ yếu của định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 về quan điểm, mục tiêu phát triển và tầm nhìn đến năm 2050; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch; định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội; định hướng phát triển không gian biển; định hướng sử dụng đất quốc gia; định hướng khai thác và sử dụng vùng trời; tổ chức không gian phát triển vùng và định hướng liên kết vùng.

Kết thúc chuyên đề thứ tư do Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã kết luận Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII. Đồng chí đánh giá, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành yêu cầu đề ra; các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại các điểm cầu nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 bài phát biểu rất quan trọng là bài khai mạc và bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ 2 bài phát biểu này để làm định hướng cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí nhấn mạnh, nội dung 3 Nghị quyết và Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý một số nội dung:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, kịp thời. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước. Khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ…

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ và thấm nhuần những Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền những mô hình, điển hình hay, trong quá trình thực hiện cần kịp thời phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp…/.

Hương Dịu