PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất
Tỉnh Bắc Kạn lựa chọn những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW với mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU, trong đó lựa chọn những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chương trình này đã được tổ chức quán triệt bằng hình thức Hội nghị trực tuyến đến 178 điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.500 đại biểu tham dự.

Tỉnh Bắc Kạn xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó giải pháp hàng đầu là thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Xác định rõ đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội. Không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành, tỉnh sẽ cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với tình hình của địa phương theo thẩm quyền. Trong đó, lưu ý những nội dung đổi mới về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất các doanh nghiệp cổ phần hóa; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; cơ chế chuyển nhượng quyền sử dụng đất các dự án đô thị, nhà ở thương mại; quản lý quỹ đất, khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận; giá đất và các chính sách tài chính về đất đai; thị trường bất động sản…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện nghiêm việc đăng ký đất đai theo quy định; có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai để đưa vào khai thác trên môi trường mạng, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công. Tăng cường số hoá tài liệu, hồ sơ công việc phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương; giảm đầu mối, trung gian, gắn với cải cách hành chính. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức, viên chức ngành quản lý đất đai. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành, thực hiện phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong xử lý những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm đô thị. Quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xử lý những hạn chế, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại…

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18- NQ/TW phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ tại tất cả các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động của tỉnh./.

Hương Dịu