PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc
6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế bền vững

Xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, cấp ủy, chính quyền đều ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền chính sách dân tộc, quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn. Nhờ đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng lên.

Từ Chương trình 135 với tổng số vốn được giao năm 2020 là 112.663 triệu đồng, trong đó tiểu dự án cơ sở hạ tầng được giao 83.879 triệu đồng, tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn giao cho các huyện, thành phố thực hiện đầu tư 180 công trình, trong đó đầu tư cho công trình giao thông 109 công trình, 42 công trình thủy lợi, 25 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, 01 công trình giáo dục và 03 công trình nước sinh hoạt.

Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được phân bổ 4.721 triệu đồng, với 285 hộ hưởng lợi, hiện nay các huyện đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được phân bổ 15.321 triệu đồng với trên 1.500 hộ được hưởng lợi, có 91 dự án đang được triển khai, trong đó có 13 dự án trồng trọt, 72 dự án chăn nuôi... 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc đã tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật trồng bí xanh, nấm hương và cây dược liệu tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể.

Để đẩy mạnh đầu tư cho các xã, thôn ĐBKK ngoài nguồn vốn đầu tư hỗ trợ theo Chương trình 135, hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo khác, chương trình xây dựng nông thôn mới... để tập trung đầu tư cho các xã khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK đã phần nào giúp cho người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân bổ 14,225 tỷ đồng cho các địa phương tổ chức thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời ban hành văn bản gửi Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề nghị chỉ đạo thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 2085.

6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp phát được 113.725 tờ báo với 18 đầu báo cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Để kịp thời cung cấp thông tin cho người có uy tín tuyên truyền vận động tại cơ sở, đơn vị đã tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành cuốn sổ tay dành cho người có uy tín đến 1.305 người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.  

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 06 hội nghị tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, Nhóm nòng cốt, trưởng thôn, người có uy tín của 11 Mô hình điểm Đề án với hơn 240 người tham dự. Cấp phát 300 cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật về hôn nhân, gia đình, 5.000 tờ rơi cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, Nhóm nòng cốt, trưởng thôn, người có uy tín và người dân của 11 Mô hình điểm Đề án để thực hiện tuyên truyền tại cơ sở, đồng thời cấp phát 70 áp phích tuyên truyền cho 70 thôn có nguy cơ cao về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg được triển khai có hiệu quả gắn với việc xây dựng mô hình điểm tại các địa phương...

Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục chủ động triển khai kịp thời các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình, đảm bảo chính sách đến với người dân đúng đối tượng và kịp thời./.

Thu Trang