PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật
Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo giáo dục liêm chính bằng hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuậtTrong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp uỷ, chính quyền luôn xác định phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội phải kết hợp chặt chẽ và tương xứng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải tạo ra bước phát triển mới về văn hoá “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”; phát triển văn hoá góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Thực hiện quan điểm của Đảng “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”, các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hoá gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công cộng; phát huy giá trị văn hoá trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tạo điều kiện phát triển các giá trị văn học nghệ thuật. Những yếu tố trên tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, ý chí và hành động của mỗi người để tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn ngừa xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là chú trọng xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ đông về số lượng, mạnh về chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn hội, chi hội các chuyên ngành, nhất là nhân tố trẻ có năng khiếu, tài năng về văn học, nghệ thuật để phát huy khả năng sáng tạo văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền, giáo dục liêm chính.


Hoạt động của Đội thông tin lưu động các huyện, thành phố đóng góp quan trọng
vào việc tuyên truyền, giáo dục liêm chính

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật gồm: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh; Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; 8 Phòng Văn hoá - Thông tin và 8 Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông cấp huyện; 1 đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; 10 đội tuyên truyền lưu động cấp huyện; khoảng 400 câu lạc bộ/đội văn nghệ quần chúng hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ, nhóm sở thích tại các thôn/xóm/tổ dân phố với gần 4.000 diễn viên, nghệ nhân; 109 đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã do Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến du lịch thành lập. Đây là những tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật từ tỉnh đến cơ sở.

Việc tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật được thực hiện với nhiều hình thức như gắn với hội nghị học tập chuyên đề về văn hóa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam; các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm; các chương trình biểu diễn, triển lãm nghệ thuật, đưa thông tin về cơ sở; giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị… 

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh duy trì tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã tỉnh; mỗi năm tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền lưu động đưa thông tin về cơ sở. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh xây dựng, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi bản sắc văn hóa truyền thống, quê hương đất nước trên đường đổi mới; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó có tuyên truyền giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua các chương trình sân khấu hóa, các cuộc thi, hội thi...

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động sáng tác, tham gia liên hoan, triển lãm, quảng bá tác phẩm của hội viên. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh vận động hội viên tích cực sáng tác, qua đó đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật tốt, nội dung thể hiện chuẩn mực, nét đẹp trong ứng xử của cá nhân, cộng đồng, thể hiện tinh thần chính trực, ngay thẳng, công bằng, có sức lan tỏa trong xã hội được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục liêm chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, điển hình như các tác phẩm thơ “Mong một ngày”, “Thơ đau”, “Nghé tắng - cái ghế”, “Bại co mạy cải - Những cây cổ thụ”, “Tham nhũng” (Dương Khâu Luông), “Vì dân” (Hạ Đông); truyện ngắn “Chai rượu vẩy vàng” (Ngọc Minh) và “Trưởng thôn” (Nông Văn Kim)…

Các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, hành động về thực hành tiết kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn ít; nguồn kinh phí phục vụ cho công tác sáng tác, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài này còn hạn chế...

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp, di sản văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Cùng với đó là tổ chức các hội thi, hội diễn, triển lãm, trại sáng tác… tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật; có chính sách hỗ trợ, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực cho các tác giả sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng, phát triển văn hóa, con người…/.

BH