PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 6296/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi, phát triển đàn gia cầm, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng tinh quặng chì kim loại theo kế hoạch đề ra. 

Các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần, hằng tháng để kịp thời chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động, phối hợp chặt chẽ, theo dõi, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Mai Lan