PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được phê duyệt vị trí việc làm
Sở Nội vụ cho biết, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023. Đối với các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được giao số lượng người làm việc hoàn thành phê duyệt trong tháng 3/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại tỉnh Bắc Kạn, tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ là 5.349 vị trí việc làm (gồm 310 vị trí việc làm công chức và 5.039 vị trí việc làm viên chức) thuộc 3 nhóm là lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành và hỗ trợ phục vụ.


100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được phê duyệt vị trí việc làm
(Ảnh: Kiểm lâm Chợ Mới kiểm tra rừng trên địa bàn)

Triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã phê duyệt 30 Đề án của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh bao gồm 20 sở, ban, ngành và tương đương, UBND 8 huyện/thành phố, 2 tổ chức hành chính khác gồm Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh với tổng số 2.247 vị trí việc làm.

UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã chung với Đề án vị trí việc làm của UBND các huyện, thành phố với tổng số 17 vị trí bao gồm 11 vị trí cán bộ chuyên trách và 6 vị trí công chức cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, 375/375 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên). 

Có tổng số 351 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 52 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành và tương đương; 296 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố) đã được phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp với tổng số 1.081 vị trí việc làm.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh gồm 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành và tương đương, 15 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp với tổng số 328 vị trí việc làm.

Đối với tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương, đến nay, 12 tổ chức hội cấp tỉnh và Hội Chữ thập đỏ 8 huyện, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định với tổng số 200 vị trí.

Xây dựng vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, với quyết tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay, 100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được phê duyệt vị trí việc làm thuộc 4 nhóm (nhóm lãnh đạo quản lý, nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, nhóm hỗ trợ phục vụ) và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh bảo đảm phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của công việc.

Trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý sử dụng công chức, viên chức bảo đảm phù hợp. Việc triển khai thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan đơn vị bước đầu đạt được những kết quả tích cực, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, xác định từng vị trí việc làm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tiến hành cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.../.

BH