PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh
Xác định đô thị hóa là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, vì vậy, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác quy hoạch hệ thống đô thị, phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu

Bắc Kạn hiện có có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III là thành phố Bắc Kạn và 8 đô thị loại V. Thành phố Bắc Kạn cũng nằm trong danh mục các đô thị thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2028 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

Những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; tổ chức lập các đồ án quy hoạch vùng; quy hoạch chung các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết tại các đô thị. Các nội dung về bền vững, tăng trưởng xanh cũng được lồng ghép trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trong quá trình lập các quy hoạch xây dựng đô thị thời kỳ 2021 - 2030.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 8 nhà máy/trạm cấp nước sạch cho các đô thị; 4 đô thị được đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Các đô thị đều thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt có quy mô nhỏ.

Nhằm phát triển đô thị bền vững, tỉnh đã lồng ghép các nội dung phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh…, trong đó chú trọng phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai trên địa bàn. Trên cơ sở kết nối sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tỉnh tích cực thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cho khu vực đô thị giúp bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế - xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học.


Công trình Đập dâng nước thuộc Dự án kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn
được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Riêng thành phố Bắc Kạn, với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh được đánh giá là khu vực rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu bởi nhiều yếu tố về đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, áp lực từ đô thị hóa gia tăng nhanh chóng… Vì vậy, những năm qua, thành phố luôn tích cực xây dựng đô thị xanh - sạch - văn minh. Hiện thành phố đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II; diện tích đất cây xanh đô thị trên địa bàn đạt 12 m2/người dân… Với vốn vay AFD, thành phố cũng đang triển khai Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn”. Khi hoàn thành Dự án sẽ giúp thành phố đạt được mục tiêu chống xói lở đất bờ sông Cầu, bảo vệ đất ở và đất sản xuất, tăng khả năng thoát lũ, chống ngập, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn cho người dân. Đồng thời tạo cảnh quan, điểm nhấn cho sinh thái, thân thiện với môi trường khu vực ven sông Cầu; nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Hướng tới đô thị tăng trưởng xanh

Quan điểm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn về phát triển hệ thống đô thị nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời bảo vệ, tôn tạo và nâng cao giá trị các giá trị cảnh quan, sinh thái và môi trường, di tích lịch sử cách mạng. Phát triển đô thị theo hướng đô thị hiện đại, đô thị thông minh…, đồng thời đảm bảo khả năng tăng trưởng xanh, phát huy được đặc điểm về địa hình, thiên nhiên của địa phương, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Bắc Kạn vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển các đô thị theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch. Cùng với đó xây dựng các cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư chỉnh trang, phát triển đô thị, khai thác các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật để nâng cao các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường…

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại các đô thị từ loại II và loại IV đạt trên 90%, đạt 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại V đạt trên 70%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 90 lít/người/ngày đêm; 95% lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt trên 92%; 100% chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; đất cây xanh đô thị, đối với đô thị từ loại II và loại IV đạt 7 m2/người; đô thị loại V đạt 3 - 4 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt từ 4 - 6 m2/người.

Với vai trò trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Bắc Kạn sẽ là đô thị xanh, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu…/.

Thu Cúc