PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2023, huyện Bạch Thông đạt và vượt kế hoạch 25/26 chỉ tiêu chủ yếu
Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, huyện Bạch Thông đã đạt và vượt kế hoạch 25/26 chỉ tiêu đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỷ lệ che phủ rừng huyện Bạch Thông đạt 79,44%
(Ảnh: Người dân xã Mỹ Thanh kiểm tra rừng)

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025; là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bạch Thông đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2023 và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2023, hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể, Chương trình OCOP; thực hiện các giải pháp phát triển đàn vật nuôi, tăng cường tái đàn lợn, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Các công trình, dự án được thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc tiến độ; quan tâm chỉ đạo giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn được tích cực triển khai thực hiện; UBND huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các sắc thuế để hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất…

Cùng với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội được huyện chỉ đạo hiệu quả theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được chỉ đạo thực hiện tốt.

Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị sản xuất
(Ảnh: Người dân xã Sỹ Bình thu hoạch cà chua)

Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm, 25/26 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bạch Thông được thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện cả năm đạt 21.434,5 tấn, bằng 100,7% KH; tổng thu ngân sách nhà nước được 19.819 tỷ đồng, đạt 113,25% KH; trồng rừng được 485,96 ha, đạt 119,99%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,44%, bằng 104,52% KH; thành lập mới được 5 hợp tác xã, đạt 250% KH; phát triển 10 sản phẩm OCOP, đạt 300% KH; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt 76%, bằng 100% KH; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,6%, bằng 100% KH; giải quyết việc làm mới cho 733 lao động, bằng 104,7% KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,37%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 đạt 100%, bằng 105% KH; số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 5 trường, đạt 166% KH; duy trì 14/14 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Huyện có 1/26 tiêu chí không đạt là tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, huyện phấn đấu năm 2023 tăng thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 10 thôn NTM. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các xã gặp nhiều khó khăn, dự kiến toàn huyện chỉ tăng thêm 1 xã NTM và 6 thôn NTM.

Chủ tịch UBND huyện Hà Kim Oanh cho biết, năm 2023, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới xã, sự phấn đấu của Nhân dân toàn huyện, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, có những chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách, trồng rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thành lập mới hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP…

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023, UBND huyện Bạch Thông đã xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 26 chỉ tiêu chủ yếu. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ tập trung thực hiện ngay từ những ngày, tháng đầu năm; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ…/.

Hương Dịu