PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 31/3/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc