PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép cho Công ty Cổ phần môi trường Bắc Kạn thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường
Ngày 13/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Giấy phép số 807/GP-UBND cấp phép cho Công ty Cổ phần môi trường Bắc Kạn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn được thực hiện tại tổ Khuổi Mật, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích của Dự án là 11,8393 ha.

Công suất: Dây chuyền công nghệ lò đốt BD - ANPHA, công suất 3 tấn/giờ. Lò đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường, công suất 1 tấn/giờ. Dây chuyền xử lý, tái chế mùn hữu cơ, tận thu tái chế nilon, vỏ chai, công suất 1 tấn/giờ.

UBND tỉnh yêu cầu, Công ty Cổ phần môi trường Bắc Kạn chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Thời hạn của Giấy phép 7 năm (kể từ ngày ký Giấy phép)./. 

Bế Hiền