PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chương trình hành động là khung định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện trong 5 năm tới.

Chương trình hành động đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: (1) Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đám đổi mới có lợi ích cho xã hội; (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính; (3) Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; (4) Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành mũi nhọn, trong tâm là du lịch hồ Ba Bể. Hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành lợi thế của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch.

Chương trình hành động cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện, đó là: (1) Phát triển kinh tế; (2) Phát triển văn hóa - xã hội; (3) Khoa học công nghệ, tài nguyên và bảo vệ môi trường; (4) Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng, chống tham nhũng; (5) Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân./.

Bích Huệ