PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuyển tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh thành đường tỉnh
Theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh, chuyển tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh thành đường tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể: Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang:

Số hiệu: ĐT.257

Chiều dài tuyến 68,952Km (các đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn).

Điểm đầu tuyến giao với QL.3B tại Km144+324 thuộc địa phận phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối tuyến tại ranh giới giữa xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) và xã Đà Vị (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).

Cấp đường (theo TCVN 4054:2005).

Đoạn tuyến Km0+00 - Km37+00: Đường cấp III miền núi có bề rộng nền đường Bnền=9,0m; mặt đường Bmặt=8,0m.

Đoạn tuyến Km37+00 - Km39+500: Đường cấp III miền núi có bề rộng nền đường Bnền=12,0m; mặt đường Bmặt=11,0m.

Đoạn tuyến Km39+500 - Km70+010 (không bao gồm đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang từ Km65+804 - Km66+862): Đường cấp IV miền núi có bề rộng nền đường Bnền=7,5m; mặt đường Bmặt=6,5m.

Mặt đường bê tông nhựa chặt.

Tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể

Số hiệu: ĐT.255

Chiều dài tuyến: 17,273Km.

Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể tại lý trình Km38+128 thuộc địa phận xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối tuyến giao với ĐT.258 tại lý trình Km45+500 thuộc địa phận xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Cấp đường: Đường cấp IV miền núi (theo TCVN 4054:2005) có bề rộng nền đường Bnền=7,5m; mặt đường Bmặt=6,5m.

Mặt đường bê tông nhựa chặt.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác sử dụng các tuyến đường trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, kể từ ngày nhận bàn giao công trình từ chủ đầu tư (thời gian bàn giao từ ngày 1/1/2025)./.

BH