PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 02/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới ban hành Nghị quyết số 101/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Chợ Mới có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 48 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, 29.524 cử tri huyện Chợ Mới đã đi bỏ phiếu bầu cử, bầu được 30 đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỷ lệ cử tri tham gia đi bỏ phiếu bầu cử của huyện đạt 99,91%. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Thanh Thịnh và Nông Hạ có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Các đơn vị bầu cử còn lại có số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt từ 99,67% - 99,97%./.

Hương Dịu