PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Pác Nặm ban hành Nghị quyết số 92/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 23/5/2021, 21.719  cử tri huyện Pác Nặm đã đi bỏ phiếu bầu cử

Huyện Pác Nặm có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 48 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, 21.719  cử tri huyện Pác Nặm đã đi bỏ phiếu bầu cử, bầu được 30 đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỷ lệ cử tri tham gia đi bỏ phiếu bầu cử của huyện đạt 98,97%. Đơn vị bầu cử số 1 xã Nghiên Loan và đơn vị bầu cử số 8 xã Bằng Thành có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%./.

Hương Dịu