PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 29/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn tham gia bầu cử

Cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 84 người, số đại biểu được bầu là 50 người.

Ngày 23/5/2021, 231.238 cử tri trên địa bàn tỉnh đã đi bỏ phiếu bầu cử, bầu được 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem chi tiết tại đây./.

Hương Dịu