PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Thông đã ban hành Nghị quyết số 129/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri xã Vi Hương được đóng dấu "Đã bỏ phiếu" lên thẻ cử tri sau khi đã bỏ phiếu bầu cử xong

Cuộc bầu cử lần này, huyện Bạch Thông có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 52 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, 23.435 cử tri huyện Bạch Thông đã tham gia đi bỏ phiếu bầu cử (đạt tỷ lệ 99,24%), bầu được 27 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem chi tiết tại đây./.

Hương Dịu