PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh tọa độ, diện tích mỏ đá vôi Nà Quang 2, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới (lần 2)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 điều chỉnh tọa độ, diện tích mỏ đá vôi Nà Quang 2, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 25/4/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với thực tế sau khi đã điều chỉnh giảm diện tích.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định./.

BH