PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị Quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị Quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để việc ban hành văn bản được kịp thời, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 09/6/2020 đến ngày 09/7/2020).

Xem hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx./.

Hương Lan