PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Tại điểm cầu Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 Chương, 91 Điều, là văn bản pháp lý cao nhất từ trước đến nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật quy định 6 nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

Để bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đã có những quy định riêng về các biện pháp bảo đảm thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng phát huy sự chủ động, tích cực, thực hiện linh hoạt của cơ sở và bảo đảm việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan khi điều chỉnh về cùng một nội dung.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung cần làm rõ để phục vụ công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện Luật và các văn bản liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống và thực hiện hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm phát luật không còn có hiệu lực khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thực hành và phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ cần phải được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua việc công khai, minh bạch, trách nhiệm gắn liền với cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ…/.

Thu Trang