PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huy động vốn của các ngân hàng 9 tháng đầu năm 2023 dự báo tăng 14,9% so với cùng kỳ
Theo dự ước của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tổng huy động vốn của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến 30/9/2023 đạt 13.125 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 31/12/2022, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, huy động vốn của tổ chức kinh tế ước đạt 2.950 tỷ đồng, chiếm 22,5% trong tổng huy động vốn, tăng 1,7% so với cuối năm 2022, tăng 21% so với cùng kỳ; huy động vốn của dân cư đạt 10.175 tỷ đồng, chiếm 77,5%, tăng 10,9% so với cuối năm 2022, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 30/9/2023 ước đạt 11.980 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2022, tăng 5,6% so với cùng kỳ do các Ngân hàng tích cực giải ngân vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu mở rộng vốn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 11.920 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đạt 60 tỷ đồng.

Nợ xấu đến 30/9/2023 ước 64 tỷ đồng, chiếm 0,5% trong tổng dư nợ, giảm 1,5% so với cuối năm 2022, giảm 36% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại 59 tỷ; nợ quá hạn và nợ khoanh của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 5 tỷ.


Giao dịch tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Từ nay đến cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện việc cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia.../.

Thu Cúc