PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Na Rì công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 01/6, Ủy ban bầu cử huyện Na Rì đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc bầu cử lần này, huyện Na Rì có 6 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 48 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, trên 29.000 cử tri huyện Na Rì đã tham gia đi bỏ phiếu bầu cử (đạt tỷ lệ 99,99%), bầu được 30 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 5/6 đơn vị bầu cử của huyện Na Rì có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã Sơn Thành, thị trấn Yến Lạc có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,97%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem chi tiết tại đây./.

Hương Dịu